Нормативні документи


З А К О Н    У К Р А Ї Н И 
Про молодіжні та дитячі громадські організації https://drive.google.com/file/d/0B3KmR2saniD8VXBYQUVjOFpHR1k/view?usp=sharing


Про Основні орієнтири виховання
учнів 1-11 класів загальноосвітніхнавчальних закладів України https://drive.google.com/file/d/0B3KmR2saniD8VXBYQUVjO

Конституція України

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про загальну середню освіту»

Закон України «Про охорону дитинства»

Закон України «Про попередження насильства в сім’ї»

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)”

Закон України «Про фізичну культуру і спорт»

Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації»

Указ Президента України «Про Національну програму правової освіти населення»

Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики та підтримки молодіжних громадських організацій»

Указ Президента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності в суспільстві та утвердження здорового способу життя»

Указ Президента України “Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у Новій українській школі”

Указ Президента України «Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року “Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація»

Указ Президента України “Про затвердження плану заходів з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років та вшанування пам’яті її учасників на період до 2021 року”

Указ Президента України “Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року”

Наказ МОН від 31.03.2017 № 519 “Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні”

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 №1243

Основні орієнтири виховання учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів


  Педагог-організатор – фахівець, що організує позакласну і позашкільну роботу у сфері додаткової освіти дітей. Керує роботою клубів, кружків, секцій і інших об’єднань, що функціонують в освітніх установах і організовує діяльність учнів за технічним, художнім, спортивним і туристично-краєзнавчими напрямами. Проводить масові заходи (вечори, свята, олімпіади та ін.), організовує відпочинок дітей під час канікул. Cприяє творчому розвитку учнів. Залучає до виховної роботи з школярами установи культури і спорту, громадські організації.
Посадові обов'язки.
Планує і організовує позаурочну виховну роботу з дітьми, підліт­ками, молоддю в освітніх установах. Вивчає індивідуальні особливості учнів, вихованців, сприяє розвитку їх здібностей, талантів, навичок самодіяльності, самоврядування, організації змістовного дозвілля і відпочинку. Спільно з педагогічними колективами, колективами уста­нов культури, мистецтв, спортивними товариствами, творчими спілками, громадськими об'єднаннями, сім'єю розвиває мережу гуртків, секцій, клубів, об'єднань за інтересами, за­лучає в них дітей, підлітків. Запрошує до роботи з ними кваліфікованих спеціалістів, праців­ників науки, культури, мистецтва, спортсменів, тренерів, пенсіонерів, студентів, батьків. Здійснює зв'язок педагогічного колективу освітньої установи з дитячими, юнацькими, моло­діжними об'єднаннями, організаціями. Вживає заходів щодо попередження бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх, здійснює індивідуальну роботу з педагогічно зане­дбаними дітьми, підлітками. Надає консультативну допомогу батькам, педагогічним праців­никам. Бере участь в організації літнього відпочинку і оздоровлення учнів, вихованців в освітніх установах, за місцем проживання. Настановленням і особистим прикладом утвер­джує повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, пат­ріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей. Виховує повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, стимулює дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Готує ді­тей, підлітків до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність учнів, вихованців, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильс­тва, запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. Спільно з педагогічним колективом сприяє створенню здорових, без­печних умов навчально-виховного процесу. Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.
Повинен знати основні закономірності особистісного розвитку дітей, підлітків, молоді, специфіку їх потреб, інтересів, мотивів, ступінь їх задоволення; цілі, принципи, зміст, особ­ливості навчально-виховної роботи в соціальному середовищі, школі, сім'ї, за місцем прожи­вання, в дитячих, підліткових, молодіжних об'єднаннях, угрупованнях тощо; сучасний стан і тенденції розвитку дитячих, підліткових, молодіжних спільнот, рухів, організацій, їх. роль, місце у становленні особистості дитини; ефективні форми і методи навчання та виховання, засади організації дитячого, молодіжного дозвілля, спілкування; соціально-економічні, куль­турні, екологічні, інші умови; нормативне забезпечення навчально-виховного процесу; Закон України «Про освіту», Конвенцію про права дитини, інші законодавчі і нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання, основи трудового законодавства, правила охорони праці, техніки безпеки, дорожнього руху, пожежної безпеки; державну мову відпо­відно до чинного законодавства про мови в Україні.
Повинен вміти ефективно застосовувати теоретичні професійні знання в практичній пе­дагогічній діяльності.
Кваліфікаційні вимоги
Педагог-організатор вищої категорії має вищу педагогічну освіту, проявляє високий рі­вень професіоналізму, ініціативи, творчості, досконало володіє ефективними формами, мето­дами організації позаурочної навчально-виховної роботи, забезпечує результативність, якість своєї праці, відзначається загальною культурою, високими моральними якостями. Стаж педа­гогічної роботи - не менше 8 років, при наявності вченого ступеня, звання - 3 роки.
Педагог-організатор І категорії має вищу педагогічну, гуманітарну освіту, проявляє ґрунтовну професійну компетентність, добре володіє ефективними формами, методами орга­нізації позаурочної навчально-виховної роботи, досяг результативності, якості педагогічної праці, відзначається загальною культурою, високими моральними якостями. Стаж педагогіч­ної роботи - не менше 3 років, при наявності вченого ступеня, звання - 1 рік.
Педагог-організатор II категорії має вищу педагогічну, гуманітарну, як виняток, іншу вищу освіту, проявляє достатній професіоналізм, використовує сучасні форми і методи поза­урочної навчально-виховної роботи, працює продуктивно, відзначається загальною культурою, високими моральними якостями. Стаж педагогічної роботи - не менше 1 року.
Педагог-організатор має вищу або середню спеціальну освіту, професійно компетентний, забезпечує нормативні рівні до організації позаурочної навчально-виховної роботи, задовольняє загальним етичним та культурним вимогам до педагогічних працівників.
Модель професійної компетентності педагога-організатора
І. Педагог-організатор повинен знати:
1. Основи загальнокультурної підготовки:
§                                 основні віхи історичного та культурного розвитку України;
§                                 державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні.
2. Дисципліни психолого-педагогічного циклу:
§                                 основи педагогіки;
§                                                         сутність процесу виховання, його загальних і конкретних цілей, завдань, організаційних форм, засобів, методів;
§                                                         форми і методи виховання громадянина України;
§                                                         анатомо-фізіологічні, вікові, психологічні особливості учнів;
§                                                         зміст, форми і методи роботи з батьками;
§                                                         зміст, форми і методи організації дозвілля дітей;
§                                                         соціально-педагогічні основи профілактики правопорушень.
3. Методологію новаторсько-оригінальних дій:
§                                 наукові основи інноваційних технологій виховання;
§                                 моделі виховних систем шкіл нового типу;
§                                 педагогічні інновації в зарубіжній теорії і практиці.
4. Законодавчо-нормативне забезпечення.
II. Педагог-організатор повинен володіти уміннями: загальнопедагогічними:
а) діагностико-прогностичними:
§                                 ефективно застосовувати теоретичні професійні знання в практичній діяльності;
§                                                         здійснювати аналіз методичної та іншої літератури і визначати найбільш оптимальні прийоми організації позанавчальної діяльності учнів;
§                                                         розробляти необхідне методичне забезпечення позакласних виховних заходів;
§                                                         вміти визначати конкретну мету виховного заходу, завдання виховного впливу;
§                                                         вміти аналізувати результати своєї роботи і робити висновки щодо їх вдосконалення.
б) організаторськими:
§                                 надавати допомогу у створенні та організації діяльності дитячих організацій, об'єднань, рухів на основі співробітництва, творчої співдіяльності;
§                                 планувати і організовувати позакласну виховну роботу;
§                                 координувати діяльність організацій, об'єднань у навчальному закладі та поза ним;
§                                                         спільно з педагогічним колективом розвивати мережу гуртків, клубів, об'єднань за інтересами, залучати до них дітей;
§                                                         вживати заходи щодо попередження бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх.
в) фаховими:
§                                 володіти методикою організації позакласної діяльності дітей;
§                                 володіти методикою підготовки, проведення, аналізу виховних заходів;
§                                 розвивати творчі інтереси дітей, їх інтелектуальні здібності;
§                                 знати і володіти формами і засобами національно-культурного відродження школи і впровадження в життя народних традицій, звичаїв, обрядів, свят рідної мови, народної пісні тощо.
Орієнтовні проблеми педагога-організатора в роботі з учнівським колективом
1.                             Шляхи взаємодії класних керівників і органів учнівського самоврядування у формуванні свідомої дисципліни, відповідальності за якість навчання.
2.                             Виховання почуття обов'язку перед батьками, вчителями, Батьківщиною.
3.                             Виховання національної самосвідомості, вивчення та примноження традицій українського народу.
4.                             Вдосконалення роботи органів учнівського самоврядування та їх вплив на формування в учнів свідомої дисципліни, правової культури.
5.                             Виховання в учнів доброти і милосердя, любові до Батька і Матері. Попередження егоїзму у дітей.
6.                             Розвиток ініціативи і творчої активності учнів, відповідальності за доручену справу.
7.                             Виховання в учнів кращих моральних рис на основі загальнолюдських цінностей засобами народної педагогіки.
8.                             Виховання свідомої дисципліни, культури поведінки, дружніх стосунків між учнями класу.
9.                             Формування потреби у здоровому способі життя.
10.                         Виховання культури поведінки та культури спілкування у дітей.
11.                         Виховання активної громадської позиції та національної самосвідомості.
12.                         Формування особистісних рис громадянина України.
13.                         Формування духовності учнів, їх громадянської зрілості, моральних якостей.
14.                         Організація саморозвитку особистості.
15.                         Виховання рис характеру дитини на основі загальнолюдських норм гуманістичної моралі.
16.                         Формування екологічної культури особистості, гармонії її відносин з природою.
17.                         Розвиток уміння міжособистісного спілкування.
18.                         Ідеали і ціннісні орієнтації старшокласників.
19.                         Формування у дітей навичок законослухняності та правомірної поведінки.
20.                         Виховання самостійності, волі, характеру, відповідальності за свої вчинки.
21.                         Створення в закладі атмосфери дружби та взаємоповаги, доброзичливих стосунків, толерантності.
22.                         Формування духовності учнів, їх громадянської зрілості, моральних якостей.
Документація, за ведення якої відповідає педагог-організатор
1.                             Портфоліо органів учнівського самоврядування.
2.                             Портфоліо громадських об'єднань (нелегалізованих, незареєстрованих).
3.                             Портфоліо осередків дитячих громадських організацій (легалізованих, зареєстрованих) у межах загальноосвітнього навчального закладу.
4.                             Щоденник педагога-організатора.
5.                             Плани роботи (річні, місячні, тематичні).
6.                             Ретельний облік учнів-членів дитячих та молодіжних організацій міського, обласного, всеукраїнського рівнів діяльності.
Що контролює адміністрація закладу
1.                             Раціональне використання робочого часу.
2.                             Якість виконання основних посадових обов'язків та поточних доручень.
3.                             Планування роботи.
4.                             Результати виховних заходів.
5.                             Активність участі в громадському житті школи.
6.                             Креативність та фаховий рівень працівника.
7.                             Звіти та самоаналізи роботи.
8.                             Ретельність ведення документації.
Циклограма роботи педагога-організатора
Щодня:
§                                 планує роботу згідно з функціональними обов'язковими та адміністративними директивами;
§                                 перевіряє якість чергування учнів по школі;
§                                 організовує дозвілля школярів на перервах;
§                                 інформує учнів та учителів про поточні позакласні та позашкільні заходи;
§                                 надає допомогу активістам у здійсненні ними громадських доручень;
§                                 слідкує за дотриманням санітарно-гігієнічних правил та морально-етичних вимог у закладі;
§                                 проводить індивідуальні чи групові заняття зі школярами згідно із планом.
Щотижня:
§                                 планує роботу згідно з посадовими обов'язковими та адміністративними директивами;
§                                 проводить засідання одного із секторів органу учнівського самоврядування;
§                                 надає допомогу в проведенні заходу членам громадського об'єднання;
§                                 надає реальну допомогу (виступ, сценарії, рекомендації і т.д.) в підготовці класних зборів (або виховних годин, або інформаційних бесід, або екскурсій, або культпоходів, іншими словами, - виховних заходів у межах класу);
§                                 приймає звіт чергового по школі класу;
§                                 проводить розважально-пізнавальний захід у межах класу (чи паралелі класів).
Щомісяця:
§                                 планує роботу згідно з функціональними обов'язками та адміністративними директивами;
§                                 готує загальношкільний розважально-пізнавальний захід (конкурс, змагання, віктори­ну, дискотеку тощо);
§                                 координує роботу та сприяє організованому проведення засідання органу учнівського самоврядування;
§                                 ініціює проведення зборів (конференції, брифінгу, творчої зустрічі) із представниками громадських об'єднань та організацій);
§                                 забезпечує випуск друкованого органу учнівського самоврядування (газети, стіннівки, журналу і т.д.);
§                                 забезпечує проведення загальношкільного заходу культурно-естетичного спрямування (культпоходу, виступу артистів у межах закладу, зустрічі із відомими людьми, театральних вечорниць, виступів аматорських учнівських колективів і т.д.);
§                                 бере участь у роботі школи м/о к/к;
§                                 виступає на батьківських зборах;
§                                 бере участь у методичних міських (обласних) нарадах, семінарах, конференціях.
Двічі на навчальний рік:
§                                 сприяє проведенню загальношкільних учнівських зборів;
§                                 сприяє проведенню загальношкільної учнівської конференції.
Раз на семестр:
§                                 проводить підсумки зробленого;
§                                 визначає перспективи діяльності на наступний семестр.
У кінці навчального року:
§                                 здає звіт про виконану роботу;
§                                 подає пропозиції до загальношкільного плану виховної роботи.
Основні сфери діяльності педагога-організатора
1.                             Організація учнівського самоврядування.
2.                             Організація та проведення позакласних заходів.
3.                             Забезпечення якісного рівня дозвілля школярів у позаурочний час (у пришкільних таборах та в оздоровчий період).
4.                             Координація роботи громадських об'єднань у межах закладу.
5.                             Сприяння діяльності осередків дитячих громадських організацій у загальному навчальному закладі.
6.                             Максимальне залучення учнів до усіх форм та видів позакласної роботи та позашкільної діяльності.
Рекомендуємо саме в такому порядку визначати сфери діяльності при розподілі функціональних обов'язків у межах закладу.
Список основних нормативно-правових документів
1.                             Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 10 грудня 1948 року.
2.                             Декларація прав дитини, проголошена Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 20 листопада 1989 року.
3.                             Конвенція про права дитини, прийнята Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 20 листопада 1959 року.
4.                             Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, прийнята на всесвітній зустрічі на вищому рівні в інтересах дітей, яка відбулася в Організації Об'єднаних Націй у м. Нью-Йорку 30 вересня 1990 року.
5.                             Конституція (Основний Закон) України, прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року.
Закони України
1.                             «Про освіту» від 23.03.1996 р. № 100/96-ВР (зі змінами і доповненнями).
2.                             «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 р. № 651-XIV.
3.                             «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 р. № 1841-III.
Укази Президента України
1.                             «Про затвердження Національної доктрини розвитку освіти» від 17.04.2002 р. № 347/2002.
2.                             «Про додаткові заходи щодо забезпечення виконання Національної програми «Діти України» на період до 2005 року» від 24.01.2001 р. № 42/2001.
3.                             «Про Національну програму «Репродуктивне здоров'я 2001-2005 рр.» від 26.03.2001 р.№ 203/2001.
4.                             Про затвердження «Комплексної програми профілактики злочинності на 2001- 2005 рр.» від 25.12.2000 р. № 1376/2000.
5.                             «Про програму профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні» від 04.02.1999 р. № 117/99.
6.                             «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя» від 15.03.2002 р. № 258/2002.
7.                             «Про Національну програму правової освіти населення» від 18.10.2001 р. №992/2001.


Немає коментарів:

Дописати коментар